Icom sätter ännu ett landmärke och presenterar två spännande nyheter inom marinradio, IC-M423 samt IC-M91D.
Båda modellerna har ett nytt gemensamt användargränssnitt och brusreducerande teknik som är unik i VHF-modeller idag.

Ett nytt menysystem som gör användningen lätt. Längst ner på displayen visas funktionstangenterna som kan stegas igenom med vänster och höger knappar. Med den riktade knappsatsen kan du utföra många olika moment och inställningar.

Den inbyggda dubbelriktade aktiva brusreduceringen minskar bakgrundsbruset med upp till 90 % och förbättrar kvalitén på tal och anrop. Hörbarheten förbättras vid både sändning och mottagning.

IC-M423

IC-M423 har en inbyggd 10W förstärkare som ökar ljudnivån när en yttre högtalare används. Med hjälp av funktionen för allmänt utrop kan du prata i mikrofonen som en megafon. Mistluren kan också sända ljudsignal till den externa högtalaren.

Inbyggd DSC i klass D som kontinuerligt bevakar aktiviteterna på kanal 70 (DSC-kanal), även då du tar emot en annan kanal.

Tillbehöret COMMANDMIC™, HM-195B/SW gör det enkelt för dig att använda IC-M423 från en annan kabin eller ett kontrolltorn. Samtliga funktioner hos IC-M423 kan styras från COMMANDMIC™ som kan användas som en interntelefon till IC-M423.

När IC-M423 är kopplad till en extern GPS-mottagare visas aktuell position och tid på displayen. När IC-M423 tar emot positionsinformation från en annan båt kan den överföra informationen till navigationsutrustning som accepterar NMEA 0183-format.

När tillbehöret MA-500TR klass B AIS-transpondern anslutits kan AIS-målanropsfunktionen göra ett enskilt DSC-anrop utan att ett MMSI-nummer behöver knappas in manuellt.

IC-M91D

Världens första bärbara radio med aktiv brusreducering samt DSC, GPS och Man överbord (MOB) med ett nytt enkelt användargränssnitt.

Den inbyggda och mycket känsliga GPS-mottagaren visar aktuell position och kan användas för DSC-anrop. MOB-funktionen (Man överbord) lagrar olyckans position.

IC-M91D har DSC-funktioner som inkluderar nödanrop, individuella anrop, gruppanrop, ”all ships”-anrop, snabbanrop, nödanrop och DSC-testanrop.

”Float’n Flash”-funktion. IC-M91D flyter i vattnet med ovansidan uppåt och signalerar med hjälp av ett blixtljus samt ett ljudalarm. Det gör att den kan återfinnas i mörker.

Den stora högtalaren levererar tydligt ljud med en ljudstyrka på 700mW även i bullriga miljöer.

Bordsladdare och cigarettändarkabel medföljer vissa versioner. Cigarettändarkabeln och bordsladdaren medföljer för att kunna ladda batteriet.Icom puts yet another landmark and presents two exciting innovations in marine radio, IC-M423 and IC-M91D.
Both models have a new common user interface and noise canceling technology that is unique in VHF models today.

A new menu system that makes usage easily. At the bottom of the display are function keys that can be stepped through with the left and right buttons. With the directional pad, you can perform many different operations and settings.

The built-in two-way active noise reduction reduces background noise by up to 90% and improves the quality of voice and call. Audibility is improved at both sending and receiving.

IC-M423

IC-M423 has a built-in 10W amplifier that increases the audio level when an external speaker is used. With the help of the function of public address, you can talk into the microphone as a megaphone. Mist handset can also send the audio signal to the external speaker.

Built-in Class D DSC which continuously monitor channel 70 (DSC channel), even when you are receiving another channel.

The accessory COMMANDMIC ™, HM-195B/SW make it easy for you to use IC-M423 from another cabin or a control tower. All functions of the IC M423 can be controlled from COMMANDMIC ™ and it can be used as an intercom with the IC-M423.

When the IC-M423 is connected to an external GPS receiver, the current position and time is shown on the display. When the IC-M423 receives position information from another boat, it can transfer the data to the navigation equipment that accepts NMEA 0183 format.

When the optional MA-500TR Class B AIS transponder is connected you can make an individual DSC call to any target without manually entering the MMSI number of the vessel.

IC-M91D

The world’s first portable radio with active noise cancellation, DSC, GPS and Man Overboard (MOB) with a new simple user interface.

The integrated and highly sensitive GPS receiver shows your current position and can be used for DSC calls. MOB (Man Overboard) stores the location of the accident.

IC-M91D has DSC functions that include distress call, individual call, group call, ”all ships” calls, instant calls, distress calls and DSC test calls.

”Float’n Flash” function. IC-M91D is floating in water with the top and signals by means of a flashing and an audible alarm. This means that it may be found in the dark.

The large speaker delivers clear sound with a sound output of 700mW, even in noisy environments.

Desktop charger and car charger is included depending of the version.