Under 2012 satte FURUNO en ny standard för pekskärmsteknik med marina branschens första multi touch baserade navigationssystem. FURUNO fortsätter att kombinera den senaste hårdvaran och mjukvaran med deras nyaste MFD (Multi Function Display), NavNet TZtouch2. Detta ”nästa steg” i NavNet serien tar funktioner från prisbelönta TZtouch och förädlar dessa för att göra nya serien ännu mer intuitiv, samtidigt som nya unika funktioner tillkommit.

TZT 15

Det första du kommer att märka på TZtouch2 är det uppdaterade och raffinerade, men också välbekanta användargränssnittet. FURUNO designers använde tydliga färger, med lätt identifierbara ikoner för enkelt val av radar, ekolod, kartplotter, väder, kamera, Instrument och Navdata. Skapa enkelt anpassade visningssidor genom att dra och släppa ikoner. Åtkomst av olika presentationer görs genom att trycka på Home-ikonen, eller utnyttja den nya ”Edge Svep” rörelsen. Bara svep ner från toppen av skärmen och visa ikoner för snabb och enkel åtkomst av exempelvis radar eller ekolod. Du kan använda funktionen ”Edge Svep” från alla fyra sidor för att komma åt olika alternativ. Svep från höger för att se meny strukturen, svep från den vänstra sidan och du får fram navigationsdata, Svep från botten för diagram och datalageralternativ. Mycket smidigare än att som på traditionellt vis gräva i menyer, alla viktiga alternativ och presentationer är nu bara ett svep bort!

TZT 12

En annan viktig nyhet är den nya 56-kanals GPS-mottagaren som nu är inbyggd i displayen. Du kan fortfarande ansluta en extern GPS för redundans, men den primära GPS-mottagaren är inbyggd, vilket sparar pengar och installationskostnad. Även FURUNO’s prisbelönta ekolod är nu inbyggd i varje TZtouch2 display. Det inbyggda ekolodet är av typ digital dubbel-frekvens (50/200kHz) med 600W / 1kW uteffekt . Den innehåller även FURUNO’s unika system för klassificering av botten och Accu-FISH™. RezBoost™ är en annan revolutionerande nyhet som vidareutvecklar FURUNO’s exklusiva digitala signalbehandlings protokoll för ännu mer högupplösta och definierade ekon, utan att behöva byta ut givaren, eller köpa dyra bredbandsgivare. Med RezBoost™, teknologin uppnås en klarhet som tidigare var begränsat till FURUNO’s kommersiella ekolod.

TZT Radar

NavNet TZtouch2 är ett komponentbaserat system som utnyttjar FURUNO s prisbelönta nätverksprodukter. Du kan välja mellan en 12,1-tums WXGA eller 15,6-tums FWXGA multi touch MFD som hanterar både raster och vektor kort i MapMedia format baserade på Jeppesen, Navionics eller NOAA. Därifrån kan du lägga till en mängd olika UHD Radar, från 2,2 kW radom till en 25kW öppen antennvinge. För minsta båtarna finns en ny prisvärd 49 cm 4kW radom, kallad DRS4DL. Som med NavNet TZtouch, kan du integrera, visa och styra NAVpilot autopilot. Du kan också dela inställningarna med FURUNO nya FI-70 Instrument. Båda dessa produkter har skärmar som matchar TZtouch2 och pryder varje instrumentpanel. Ytterligare sensorer som kan läggas till nätverket inkluderar AIS, Väder Fax, Sirius/XM Satellite Väder (USA), Fusion Marine Stereo, Kameror, liksom NMEA2000 och FURUNO CAN buss enheter. Den innehåller även en NMEA0183 utgång för anslutning av övrig utrustning.

TZT iOS

NavNet TZtouch introducerade möjligheten att kommunicera och kontrollera funktioner via surfplattor och smartphones och TZtouch2 fortsätter den vägen. Du kan ladda ner och använda flera gratis appar för både Apple IOS och Android-enheter för användning med din TZtouch2 display. Det finns även en fysisk fjärrkontroll MCU-002 som kan anslutas. Fler trådlösa funktioner planeras i framtiden, inklusive anslutning till ActiveCaptain tjänst som levererar POI, Common Charts som tillåter användare att rapportera förändringar såsom djup, hinder, etc, och dessutom sist men absolut inte minst TimeZero™ Cloud Data service, som gör att du kan säkerhetskopiera och synkronisera data på TimeZero™ enheter.

Oavsett om valet är utrustning till en ny båt, eller uppgradering av din befintliga är NavNet TZtouch2 den perfekta lösningen för dig. Med sitt lättanvända gränssnitt, inbyggda GPS och RezBoost™ ekolod kombinerat med en mycket enkel montering är NavNet TZtouch2 det perfekta valet för att få den senaste tekniken till det perfekta priset.

NavNet TZtouch2 och FI-70 Instrument introducerades på ”2015 Miami International Boat Show” och förväntas börja levereras i vår.

Läs mer om NavNet TZtouch2 på http://www.navnet.com/tzt2/en/.

För mer information om den nya NavNet TZtouch2 serien, kontakta oss på service@ranab.se eller 0304 – 671 711.In 2012 FURUNO set a new standard for touch screen technology with the marine industry’s first multi-touch-based navigation system. FURUNO continue to combine the latest hardware and software with their newest MFD (Multi Function Display), NavNet TZtouch2. This ”next step” in the NavNet series takes features from the award winning TZtouch and refines these to make new series even more intuitive, while new unique features to come.

TZT 15

The first thing you will notice on TZtouch2 is its updated and refined, but also familiar, user interface. FURUNO designers used transparent colors, with easily identifiable icons for easy selection of radar, sonar, chart plotter, weather, camera, instruments and navigation data. Easily create customized display pages by dragging and dropping icons. Access the various presentations is performed by pressing the Home icon, or use the new ”Edge sweep” motion. Just swipe down from the top of the screen and select among the icons for quick and easy access to, for example, radar or sonar. You can use the ”Edge Sweep” from all four sides to access various options. Swipe from right to see the menu structure, swipe from left and you will get navigation data, swipe from the bottom of the chart and see data storage options. Much easier than the traditional way to dig through menus, all important options and presentations is now just a swipe away!

TZT 12

Another important innovation is the new 56-channel GPS receiver that is now built into the display. You can still connect an external GPS for redundancy, but the primary GPS receiver is built-in, saving money and installation costs. FURUNO’s winning sonar is als now built into each TZtouch2 display. The built-in sounder is of digital dual-frequency (50 / 200kHz) type with 600W / 1kW output power. It also contains FURUNO’s unique system of classification of the bottom and ACCU-FISH ™. RezBoost ™ is another revolutionary innovation which develops FURUNO’s proprietary digital signal processing protocols for even more high definition and defined echoes, without the need to replace the sensor, or buy expensive broadband sensor. With RezBoost ™, the technology achieved a clarity that was previously limited to FURUNO’s commercial sonar.

TZT Radar

NavNet TZtouch2 is a component-based system that utilizes FURUNO’s award winning networking products. You can choose between a 12.1-inch WXGA or 15.6-inch FWXGA multi touch MFD that handles both raster and vector charts in MapMedia format based on Jeppesen, Navionics, or NOAA. You can also add a variety of UHD radars, from a 2.2 kW radome to a 25kW open array. For the smallest boats there is a new affordable 49 cm 4kW radome, called DRS4DL. As with NavNet TZtouch, you can integrate, view and control the NAVpilot autopilot. You can also share settings with new FURUNO FI-70 instruments. Both of these products have screens that match TZtouch2 and adorn every dashboard. Additional sensors can be added to the network and includes AIS, Weather Fax, Sirius / XM Satellite Weather (USA), Fusion Marine Stereo, Cameras as well as NMEA 2000 and the FURUNO CAN bus devices. It also contains a NMEA0183 output for connection of other equipment.

TZT iOS

NavNet TZtouch introduced the ability to communicate and control functions via tablets and smartphones and TZtouch2 continues that way. You can download and use several free apps for both Apple iOS and Android devices for use with your TZtouch2 display. There is also a physical remote control MCU-002 that can be connected. More wireless capabilities are planned in the future, including connection to the Active Captain service that delivers POI, Common Charts which allow users to report changes such as depth, obstacles, etc., and in addition, last but certainly not least TimeZero ™ Cloud Data service, which allows you to backup and synchronize data on your Time Zero ™ devices.

Whether the choice is equipment for a new boat, or upgrading your existing, NavNet TZtouch2 is the perfect solution for you. With its easy to use interface, built-in GPS and RezBoost ™ sonar combined with a very simple installation NavNet TZtouch2 is the perfect choice for getting the latest technology for the perfect price.

NavNet TZtouch2 and FI-70 Instruments were introduced on ”2015 Miami International Boat Show” and is expected to start shipping this spring.

Read more about NavNet TZtouch2 on http://www.navnet.com/tzt2/en/.

For more information about the new NavNet TZtouch2 series, contact us on service@ranab.se or +46 (0)304 – 671 711.