Icom har under London Boat Show presenterat en ny VHF med inbyggd AIS mottagning och presentation. IC-M506 är den första Icom VHF-modellen som har en inbyggd AIS-mottagare med presentation, du kan få upp information om sjötrafiken direkt på displayen i din radio. Målet kan du sedan enkelt markera och anropa med ett individuellt DSC-anrop. Funktioner som plotter, mållista och kollisionsvarningar kan lätt växlas på displayen.

IC-M506 är fullpackad med funktioner, inklusive inbyggd AIS-mottagare, NMEA2000 -anslutning, röstinspelning ”Last Call” för att spela upp senast mottagna anrop, aktiv brusreduceringsteknik plus Icom’s nya enkla användargränssnitt med stor display som gör det riktigt enkelt att använda. IC-M506 har även inbyggd Klass D DSC.

Radion kommer att lanseras under våren 2014 och vi har därför ännu ingen prisuppgift eller leveransdatum. Vi återkommer så snart vi har fått mer information.

Icom IC-M506


NMEA 2000™ anslutning

Med plug-and-play-funktionalitet för NMEA 2000™ kan IC-M506 enkelt ansluta till ett NMEA 2000™-nätverk och dela data (t.ex. position) med annan utrustning ombord.

”Last Call” röstinspelning
Det två senaste minuterna av det senast mottagna samtalet sparas automatiskt. Du kan ”spola tillbaka” och spela upp mottagna samtal och inte missa någon information.

Aktiv brusreducering
Med en digital signalbehandlingsteknik reduceras bakgrundsbrus till upp till 90% i den mottagna signalen samt ger bättre ljud vid sändning. Denna funktionen är också möjlig att stänga av.

Intuitivt användargränssnitt
Med ett enkelt användargränssnitt och snabbknappar i underkant på displayen gör IC-M506 enkel och snabb för att styra olika funktioner. Diplayen på 132×96 pixlar är större än föregångaren IC-M505 (128×64 pixlar). Att se GPS position, AIS, DSC och menyer är enklare än någonsin.

Icom HM-195B

COMMANDMIC™ HM-195B/SW
Tillbehöret COMMANDMIC™ HM-195B/SW gör att du får en slavstation till din IC-M506 att ha på en annan plats i båten. De flesta funktioner, inklusive DSC- och AIS-funktioner, kan styras från COMMANDMIC™ och kan även användas som ett intercom mellan IC-M506 radion och din COMMANDMIC™.

IPX8 advancerad vattentätning
IC-M506 har testats för att överleva efter att ha blivit nedsänkt i 1 meters vattendjup under 60 minuter.

Medföljande tillbehör
Hand mikrofon HM-205B, DC-kabel, monteringsfäste.
(Observera att detta är förhandsinformation. Bilder och beskrivningar kan komma att ändras).

Tillvalsutrustning
HM-195 COMMANDMIC™ slavhandmikrofon (se bild till höger)
MB-132 Inbyggnadskit
OPC-1541 Förlängningskabel till HM-195 COMMANDMIC (6 meter)Icom launched a new VHF radio with integrated AIS reception and presentation during the London Boat Show. The IC-M506 is the first Icom VHF model that has a built-in AIS receiver with presentation, you can get information on maritime traffic directly on the display of your radio. The target can then easily be selected and called with an individual DSC call. Features such as plotter, target list and collision warnings can be easily exchanged in the display.

The IC-M506 is packed with features, including built-in AIS receiver, NMEA2000 connectivity, ”Last Call” voice recording to replay the last incoming call, active noise cancellation technology plus Icoms new simple user interface with a large display that makes it really easy to use. The IC-M506 also has built-in Class D DSC.

The radio will be launched during spring 2014 and we have no price or delivery date yet. We will return once we have more information.

Icom IC-M506


NMEA 2000™ connectivity

With plug-and-play functionality for NMEA 2000™, the IC-M506 is easy to connect to a NMEA 2000™ network and share data (such as position) with other onboard equipment.

”Last Call” voice recording
The last two minutes of the last incoming call is automatically saved. You can ”rewind” and replay calls received and not miss any information.

Aktiv noise cancellation technology
With digital signal processing technology background noise is reduced to up to 90% of the received signal and provides improved sound when transmitting. This function is also possible to switch off.

Intuitive user interface
With a simple interface and quick keys at the bottom of the display makes the IC-M506 easy and quick to use and to control various functions. Indication is displayed on the 132×96 pixels large display which is larger than its predecessor, the IC-M505 (128×64 pixels). GPS position, AIS, DSC and menus is now easier than ever to see.

Icom HM-195B

COMMANDMIC™ HM-195B/SW
The accessory COMMANDMIC™ HM-195B/SW enables you to have a slave station to your IC-M506 at a different location in the boat. Most functions, including DSC and AIS functions can be controlled from COMMANDMIC™ and this can also be used as an intercom between the IC-M506 radio and your COMMANDMIC™.

IPX8 advanced waterproofing
The IC-M506 has been tested to survive after being submerged in 1 meter of water for 60 minutes.

Included accesories
Handheld microphone HM-205B, DC-cable, montering bracket.
(Note that this is preliminary information. Pictures and descriptions are subject to change).

Optional accessories
HM-195 COMMANDMIC™ Remote control microphone
MB-132 Flush mounting kit
OPC-1541 Extension cable for HM-195 COMMANDMIC (6 meters)